Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Trnovitica na temelju članaka 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta ZSNLS), raspisuje

JAVNI NATJEČAJ