Transparentnost proračuna

Sukladno Naputku o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne samouprave (Narodne novine 144/21), a na temelju članka 3. kojom su propisani subjekti koji moraju prikazati informacije o trošenju sredstava (o isplatama pravnim i fizičkim osobama (u daljnjem tekstu: primatelji sredstava) iz proračuna po bilo kojoj osnovi, izuzev informacija koje predstavljaju klasificirani podatak prema zakonu kojim je uređena tajnost podataka i informacija čija bi objava bila protivna posebnim propisima), a prema članku 7. navedenog naputka isto se mora objavljivati do 20-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

Theme by Anders Norén

Skip to content