JAVNI NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA

JAVNI NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJE SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA   PREDMET JAVNOG NATJEČAJA   Predmet javnog natječaja je povjeravanje poslova prijevoza pokojnika ugovorom na rok od 4 (četiri) godine na području Općine Velika Trnovitica i to za: poslove preuzimanja i prijevoz umrle osobe...

spacer

JAVNI POZIV za ponovljenu usmenu javnu dražbu za prodaju rabljenih garnitura za terasu

              REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA          OPĆINA VELIKA TRNOVITICA                OPĆINSKI  NAČELNIK KLASA: 406-01/16-01/02 URBROJ: 2123/06-02-16-8 Velika Trnovitica, 25. kolovoza 2016. godine Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,...

spacer

II. PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE VELIKA TRNOVITICA

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE VELIKA TRNOVITICA I. Raspisuje se II. ponovljeni javni natječaj za prodaju sljedećih nekretnina u vlasništvu Općine Velika Trnovitica za lokacije: LOKACIJA – k.č. 1733/25, z.k.č. 1524, k.o. Trnovitica, Velika Trnovitica 163, ukupne površine 333 čvh (1.197,68 m2), građevinsko zemljište, okoliš...

spacer
spacer

JAVNI POZIV za usmenu javnu dražbu za prodaju rabljenih garnitura za terasu

              REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA          OPĆINA VELIKA TRNOVITICA                OPĆINSKI  NAČELNIK KLASA: 406-01/16-01/02 URBROJ: 2123/06-02-16-3 Velika Trnovitica, 04. kolovoza 2016. godine Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,...

spacer
spacer

Dezinsekcija komaraca 18.7.

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca na području Općine Velika Trnovitica dana 18 srpnja u večernjim satima. Tretiranje će se provoditi sa zemlje aparatima mobil-star i swinfog te insekticidnim sredstvima III skupine na bazi permetrina i temefosa. Insekticidna sredstva koja se koriste imaju brzo početno...

spacer
spacer

JAVNI NATJEČAJI ZA UDRUGE

Općina Velika Trnovitica je 13. lipnja 2016. godine raspisala javne natječaje za Udruge kako slijedi: JAVNI NATJEČAJ – HVIDRA JAVNI NATJEČAJj za predlaganje programa i projekata udruga civilnog društva Općine Velika Trnovitica u području kulturno- umjetničkog amaterizma JAVNI NATJEČAJ – manifestacije u kulturi JAVNI NATJEČAJ – osobe s invaliditetom...

spacer

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA          OPĆINA VELIKA TRNOVITICA                 Jedinstveni upravni odjel KLASA: 112-02/16-01/02 URBROJ: 2123/06-03-16-7 Velika Trnovitica, 01. lipnja 2016. godine      Na temelju članaka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za...

spacer