spacer

Ponovljeni Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Velika Trnovitica

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA VELIKA TRNOVITICA OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 320-02/16-01/08 URBROJ: 2123/06-02-16-3 Velika Trnovitica, 05. svibnja 2016. godine Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine” broj: 91/96, 68/96, 137/99, 22/00, 73/00, 144/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14),...

spacer

J A V N I P O Z I V za podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta

Na temelju članka 1. Odluke o sufinanciranju premija osiguranja usjeva Klasa: 402-07/16-01/03, Urbroj: 2123/06-01-16-1, Općinski načelnik raspisuje: J A V N I P O Z I V za podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Velika Trnovitica u...

spacer
spacer
spacer
spacer

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Na temelju čl. 22. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Trnovitica, objavljuje   POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (pisano testiranje) Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju...

spacer

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), općinski načelnik raspisuje J A V N I N A T J E Č A J za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), općinski načelnik raspisuje J A V N I     N A T J E Č A J za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Javni natječaj Objava podataka iz...

spacer
spacer

Obavijest u namjeri davanja koncesije za komunalnu djelatnost obavljanje dimnjačarskih poslova

Komunalna djelatnost: Obavljanje dimnjaĉarskih poslova na podruĉju Općine Velika Trnovitica Priroda i opseg djelatnosti koncesije Koncesijom se stjeĉe pravo obavljanja komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjaĉarskih poslova na podruĉju Općine Velika Trnovitica što podrazumijeva provjeru ispravnosti i funkcioniranje dimovodnih objekata i uređaja za loženje, pregledi, ĉišćenje i kontrola dimovodnih objekata,...

spacer