JAVNI POZIV za ponovljenu usmenu javnu dražbu za prodaju rabljenih garnitura za terasu

              REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA          OPĆINA VELIKA TRNOVITICA                OPĆINSKI  NAČELNIK KLASA: 406-01/16-01/02 URBROJ: 2123/06-02-16-8 Velika Trnovitica, 25. kolovoza 2016. godine Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,...

spacer

II. PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE VELIKA TRNOVITICA

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE VELIKA TRNOVITICA I. Raspisuje se II. ponovljeni javni natječaj za prodaju sljedećih nekretnina u vlasništvu Općine Velika Trnovitica za lokacije: LOKACIJA – k.č. 1733/25, z.k.č. 1524, k.o. Trnovitica, Velika Trnovitica 163, ukupne površine 333 čvh (1.197,68 m2), građevinsko zemljište, okoliš...

spacer
spacer

JAVNI POZIV za usmenu javnu dražbu za prodaju rabljenih garnitura za terasu

              REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA          OPĆINA VELIKA TRNOVITICA                OPĆINSKI  NAČELNIK KLASA: 406-01/16-01/02 URBROJ: 2123/06-02-16-3 Velika Trnovitica, 04. kolovoza 2016. godine Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,...

spacer
spacer

Dezinsekcija komaraca 18.7.

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca na području Općine Velika Trnovitica dana 18 srpnja u večernjim satima. Tretiranje će se provoditi sa zemlje aparatima mobil-star i swinfog te insekticidnim sredstvima III skupine na bazi permetrina i temefosa. Insekticidna sredstva koja se koriste imaju brzo početno...

spacer
spacer

JAVNI NATJEČAJI ZA UDRUGE

Općina Velika Trnovitica je 13. lipnja 2016. godine raspisala javne natječaje za Udruge kako slijedi: JAVNI NATJEČAJ – HVIDRA JAVNI NATJEČAJj za predlaganje programa i projekata udruga civilnog društva Općine Velika Trnovitica u području kulturno- umjetničkog amaterizma JAVNI NATJEČAJ – manifestacije u kulturi JAVNI NATJEČAJ – osobe s invaliditetom...

spacer

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA          OPĆINA VELIKA TRNOVITICA                 Jedinstveni upravni odjel KLASA: 112-02/16-01/02 URBROJ: 2123/06-03-16-7 Velika Trnovitica, 01. lipnja 2016. godine      Na temelju članaka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za...

spacer
spacer