spacer

Dezinsekcija komaraca 18.7.

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca na području Općine Velika Trnovitica dana 18 srpnja u večernjim satima. Tretiranje će se provoditi sa zemlje aparatima mobil-star i swinfog te insekticidnim sredstvima III skupine na bazi permetrina i temefosa. Insekticidna sredstva koja se koriste imaju brzo početno...

spacer
spacer

JAVNI NATJEČAJI ZA UDRUGE

Općina Velika Trnovitica je 13. lipnja 2016. godine raspisala javne natječaje za Udruge kako slijedi: JAVNI NATJEČAJ – HVIDRA JAVNI NATJEČAJj za predlaganje programa i projekata udruga civilnog društva Općine Velika Trnovitica u području kulturno- umjetničkog amaterizma JAVNI NATJEČAJ – manifestacije u kulturi JAVNI NATJEČAJ – osobe s invaliditetom...

spacer

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA          OPĆINA VELIKA TRNOVITICA                 Jedinstveni upravni odjel KLASA: 112-02/16-01/02 URBROJ: 2123/06-03-16-7 Velika Trnovitica, 01. lipnja 2016. godine      Na temelju članaka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za...

spacer
spacer

Ponovljeni Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Velika Trnovitica

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA VELIKA TRNOVITICA OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 320-02/16-01/08 URBROJ: 2123/06-02-16-3 Velika Trnovitica, 05. svibnja 2016. godine Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine” broj: 91/96, 68/96, 137/99, 22/00, 73/00, 144/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14),...

spacer

J A V N I P O Z I V za podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta

Na temelju članka 1. Odluke o sufinanciranju premija osiguranja usjeva Klasa: 402-07/16-01/03, Urbroj: 2123/06-01-16-1, Općinski načelnik raspisuje: J A V N I P O Z I V za podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Velika Trnovitica u...

spacer
spacer
spacer