Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Trnovitica obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine te stručne, administrativne i tehničke poslove za rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i zamjenika načelnika.
Upravni odjel obavlja upravne i druge slične poslove:
 • rješava poslove državne uprave koji su zakonom stavljeni u nadležnost Općine,
 • izvršava Odluke i druge opće akte Općinskog vijeća, te osigurava njihovo provođenje,
 • priprema prijedloge Odluka i drugih Općih akata koje donosi Općinsko vijeće,
 • obavlja poslove izrade Proračuna i godišnjih obračuna,
 • obavlja računovodstvene i knjigovodstvene poslove,
 • obavlja poslove u vezi funkcioniranja gospodarstva i društvenih djelatnosti,
 • praćenja rada sjednica Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela, izrađuje zaključke, zapisnike, te prati njihovo izvršavanje,
 • priprema i objavljuje akte u Službenom glasilu,
 • vodi uredsko poslovanje; urudžbeni zapisnik, prijem i otpremu pošte, te arhivu spisa,
 • obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Mjesnih odbora,
 • zajedno s Mjesnim odborima vodi brigu o čistoći i redu javnih površina,
 • obavlja i druge poslove koji su u nadležnosti Općine, a koje mu povjeri Općinsko vijeće
Izvod iz Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Trnovitica ( “Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica”, broj 02/2001).
RADNO VRIJEME:
Ponedjeljak – petak, od 8:00 do 16:00 h
Općina Velika Trnovitica
Velika Trnovitica 223 a
43 285 Velika Trnovitica
OIB:87993861361
MB:02539586

Erste & Steiermärkische Bank d.d.  IBAN:  HR97 2402 0061 8565 0000 

 

KONTAKT PODACI:

 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Ivana Nemčić, dipl. iur

tel. 043/541-038

 

Stručni suradnik za financije i računovodstvo

Andrea Jandrić, univ.bacc.oec

 

Administrativni referent

Žaklina Nađ

tel. 043/541-028

Fax.043/541-160

e-mail: opcina-velika-trnovitica@bj.t-com.hr

web stranica: www.velika-trnovitica.hr

Theme by Anders Norén

Skip to content