Gospodarenje otpadom

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Velika Trnovitica

Na temelju članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.84/21), članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica  („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj 02/21), Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na sjednici održanoj dana 20. srpnja 2022., donosi

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja kom. otpada

______________________________________________________________________________________

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpad i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Velika Trnovitica

Na temelju članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 73/77) i članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnike Općine Velika Trnovitica“ broj 1/18), Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na sjednici održanoj 12. rujna 2018. godine, donosi:

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada

______________________________________________________________________________________

Plan gospodarenja otpadom Općine Velika Trnovitica 2017.-2022. godine 

Sukladno čl. 21 Zakona o održivom gospodarenju otpadom  (NN 94/13, 73/17) propisano je da su jedinice lokalne samouprave (JLS) u obvezi donijeti plan gospodarenja otpadom (PGO) za razdoblje od šest godina uz prethodno ishođenje suglasnosti na prijedlog plana od strane jedinice regionalne (područne) samouprave odnosno županija te Ministarstva.

Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Trnovitica za period 2017.-2022. koja je donesena na sjednici Općinskog vijeća održanoj 28. svibnja 2018. godine i objavljena je u Službenom glasniku Općine Velika Trnovitica broj 03/18.

Odluka o usvajanju PGO Općine Velika Trnovitica 2017.-2022.

Plan gospodarenja otpadom Općine Velika Trnovitica 2017.-2022.

____________________________________________________________________________________________

ODLUKA

    o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Velika Trnovitica

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj 94/13, 73/17) i članka 31. stavka 1. točke 11. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica broj 1/18) Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica  na 9. sjednici održanoj dana 28. svibnja 2018. godine donijelo je

Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada 

_______________________________________________________________________________________

ODLUKU

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za

Plan gospodarenja otpadom Općine Velika Trnovitica za razdoblje 2017.-2022. godine

Sadržaj: 

Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, brojevi 80/13, 78/15, 12/18), te  članka 31. stavka 4.Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, 3/17), i članka članaka 47. Statuta Općine Velika Trnovitica ( Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica , broj 1/18) te  nakon  provedenog  postupka  Ocjene  o  potrebi  strateške procjene  utjecaja  na  okoliš,  Općinski načelnik, dana 11. svibnja 2018. godine, donosi

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti SPUO

__________________________________________________________________________________________________

15. ožujka 2018.

Odluka o započinjanju postupka OSPUO Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Trnovitica za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 29. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 03/17) i članka 47. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni vjesnik Općine Velika Trnovitica“, broj 01/18), načelnik Općine Velika Trnovitica, dana 15. ožujka 2018. godine, donosi

O D L U K U

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Trnovitica za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Odluka OSPUO – Plan gospodarenja otpadom Velika Trnovitica

____________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 36.Stavka 2.Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13 i članka 46 Statuta Općine Velika Trnovitica, 01.04.2016.godine donijelo je

ODLUKU

o uspostavi sustava zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacije odbačenog otpada

Članak 1.

Ovom Odlukom uspostavlja se sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada na području Općine Velika Trnovitica.

Članak 2.

Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu uspostavlja se putem web stranice Općine Velika Trnovitica( www.velika-trnovitica.hr), za to posebno označenoj rubrici „Nepropisno odbačen otpad”gdje se ispunjavanjem priloženog obrasca o nepropisno odbačenom otpadu i njegovom dostavom na e-mail: opcina-velika-trnovitica@bj.t-com.hr ili poštom na adresu Općina Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223 a.43285 Velika Trnovitica,o tome izvještava nadležna osoba, koja po prijavi postupa u skladu s pravilima radnog mjesta utvrđenog Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Općine Velika Trnovitica.

Članak 3.

Općina Velika Trnovitica, uspostaviti će sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada, putem nadležne osobe koja će nakon zaprimanja i evidentiranja lokacije o tome voditi bazu podataka i provoditi nadzor radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada i eventualnih počinitelja s posebnim naglaskom i nadzorom lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada te o tome sastavljati polugodišnje izvješće.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine Velika Trnovitica.

Sukladno odredbi čl. 36. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13) obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Općina Velika Trnovitica ,Velika Trnovitica 223 a, 43285 Velika Trnovitica ili na e-mail opcina-velika-trnovitica@bj.t-com.hr. Isto tako, prijava se može podnijeti i osobnim dolaskom u Općinu Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223 a.

Odluka

PRIJAVA NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA 1.

obrazac

Theme by Anders Norén

Skip to content