OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ:

  1. Ponudbeni obrazac ( Ponudbeni obrazac)
  2. Izjava – nepostojanje duga s osnova korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta na području RH te da se protiv ponuditelja ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta (obrazac 1)
  3. Izjava – o povezanim fizičkim i pravnim osobama – samo za ponuditelje koji su pravne osobe! (obrazac 2)
  4. Izjava – korištenje osobnih podataka (obrazac 3)
  5. Izjava – ispunjenje gospodarskog programa – samo za dosadašnje posjednike! (obrazac 4)
  6. Obrazac gospodarskog programa (Gospodarski program)
  7. Potvrda Općine Velika Trnovitica da ponuđač nema nepodmiren dug s osnova korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Velika Trnovitica – izvor: Općina Velika Trnovitica
  8. Potvrda o podmirenim obvezama s osnova javnih davanja – izvor: Porezna uprava

DOKUMENTACIJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA:

Tablica 1.  – izvori za pribavljanje potrebne dokumentacije (Tablica 1.)

Tablica 2. – pripadajući broj uvjetnih grla (Tablica 2.)