Radionica – natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Velika Trnovitica

Odluka Općinskog vijeća o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Velika Trnovitica od 28.12.2020. „Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica br. 5/2020“

PREDMET NATJEČAJA:

 • Zakup isključivo slobodne zemlje ukupne površine 55 hektara
 • Jedan ponuditelj može dobiti u zakup najviše 50 ha
 • 18 proizvodno-tehnoloških cjelina, u zakup se daju kao takve, bez mogućnosti razdvajanja na pojedine čestice
 • Zakup na rok od 25 godina uz mogućnost produljenja na još 25

PRAVO PRIJAVE NA NATJEČAJ:

 • Fizičke i pravne osobe – do isteka roka za podnošenje ponuda moraju podmiriti sve obveze s osnova korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Velika Trnovitica te sva javna davanja
 • Protiv njih se ne smije voditi postupak zbog predaje u posjed državnog poljoprivrednog zemljišta na području Republike Hrvatske

PONUDA OBAVEZNO SADRŽI:

 1. Ponudbeni obrazac,
 2. Izjavu o nepostojanju duga s osnova korištenja dpz na području Općine Velika Trnovitica te da se protiv ponuditelja ne vodi postupak radi predaje u posjed dpz na području RH (Obrazac 1)
 3. Izjavu o povezanim fizičkim i pravnim osobama – samo za ponuđače koji su pravne osobe! (Obrazac 2) plus točke 6,8 i 9 za povezane osobe iz tablice u ponudbenom obrascu.
 4. Izjavu o korištenju osobnih podataka (Obrazac 3)
 5. Gospodarski program
 6. Potvrdu izdanu u Općini Velika Trnovitica o nepostojanju duga na ime korištenja dpz na području Općine
 7. Potvrdu porezne uprave o podmirenim javnim davanjima.

Ponude se šalju ISKLJUČIVO POŠTOM!

NEVAŽEĆA PONUDA:

 • Zajednička ponuda više ponuđača,
 • Ponuđena zakupnina viša od dvostruke početne,
 • Ponuda pristigla izvan roka za dostavu (ako je poslana običnom poštom) ili ako je poslana nakon roka za dostavu (ako se radi o preporučeno poslanoj ponudi),
 • Ako je ponuda nepotpisana,
 • Ako ne sadrži u potpunosti ispunjen Ponudbeni obrazac te svu obaveznu dokumentaciju

Dokumentacija navedena u tablici na ponudbenom obrascu služi isključivo za ostvarivanje prava prvenstva na natječaju – prikupite sve dokumente koje možete.

JEDAN PONUĐAČ –VIŠE PTC

 • Ako se jedan ponuđač želi natjecati za više proizvodno tehnoloških cjelina, ponudu dostavlja na jednom ponudbenom obrascu i dostavlja jedan komplet dokumentacije, ali GOSPODARSKI PROGRAM se dostavlja za svaku pojedinu PTC – koliko PTC toliko gospodarskih programa!

VALJANOST DOSTAVLJENE DOKUMENTACIJE:

 • Valjanom dokumentacijom smatra se samo ona koja je izdana od ovlaštenih izdavatelja, a kako je navedeno u tablici Ponudbenog obrasca

ROKOVI:

 • Ponude se šalju u roku od 30 dana od dana objave natječaja. Natječaj će biti objavljen na web stranici općine i na oglasnoj ploči.
 • Javno otvaranje ponuda bit će najranije deseti dan od isteka roka za dostavu ponuda – uz izradu zapisnika
 • Povjerenstvo će analizirati prikupljene ponude u roku od 60 dana od dana isteka roka za njihovu dostavu.
 • Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude Povjerenstvo dostavlja Općinskom vijeću
 • Općinsko vijeće donosi Odluku o izboru najpovoljnije ponude
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavlja se na prethodno mišljenje Bjelovarsko – bilogorskoj županiji te potom na suglasnost Ministarstvu Poljoprivrede
 • Obavijest o donesenoj odluci oglasit će se na web stranici Općine Velika Trnovitica i na oglasnoj ploči Općine.
 • Nacrt ugovora s odabranim ponuđačem dostavlja se na prethodno mišljenje Županijskom državnom odvjetništvu
 • Ugovor sklapa općinski načelnik s odabranim ponuđačem.

PRAVO ŽALBE:

 • Protiv postupka provođenja natječaja niti njegovog ishoda ne može se uložiti žalba niti pokrenuti upravni spor.
 • Ukoliko netko smatra da su povrijeđena pravila javnog natječaja može pred sudom pobijati ugovor sklopljen s trećom osobom.

UTVRĐIVANJE PRAVA PRVENSTVA:

 • Ako se za istu PTC natječe više osoba i ne može se utvrditi koja od njih ima pravo prvenstva po kriterijima od točke 1. do točke 8, primjenjuju se dodatni kriteriji – dalje od tč.1. do tč. 7.
 • Ako neki od više ponuđača koji su se natjecali za istu PTC ostvaruje pravo prvenstva samo uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu za tu PTC, koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete.