REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

           OPĆINA VELIKA TRNOVITICA

                   OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:402-04/20-01/10

URROJ:2123/06-02-20-1

U Velikoj Trnovitici, 09. listopada 2020.

Na temelju članka 47. stavka 3. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj 01/18 i 01/20),  načelnik Općine Velika Trnovitica donosi

ODLUKU

o dodjeli bespovratne potpore za redovite studente

za akademsku godinu 2020./2021.

Članak 1.

            Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica donosi Odluku o dodjeli bespovratne jednokratne potpore za redovne studente za akademsku godinu 2020./2021., s prebivalištem na području Općine Velika Trnovitica.

            Novčana potpora će se isplatiti jednokratno u iznosu od 2.000,00 kuna (dvijetisućekuna).

Članak 2.

                        Zahtjev za ostvarivanje prava o isplati bespovratne potpore za redovne studente za akademsku godinu 2020./2021., podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Trnovitica najkasnije do 16. studenoga 2020. godine.

            Uz zahtjev podnositelj mora priložiti:

  •  potvrdu o studentskom statusu odnosno dokaz da je redovni student akademske godine 2020./2021.,
  •  presliku indeksa,
  •  presliku osobne iskaznice,
  •  presliku žiro ili tekućeg računa podnositelja zahtjeva, ili jednog od roditelja u slučaju da student nema otvoren račun u banci.

Članak 3.

            Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za postupanje i provođenje Odluke iz članka 1., a po nalogu općinskog načelnika.

Članak 4.

Sredstva iz članka 1. Ove Odluke su osigurana u Proračunu Općine Velika Trnovitica za 2020. godinu.

Članak 5.

            Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Velika Trnovitica“.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Marković, /v.r./