REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

           OPĆINA VELIKA TRNOVITICA

                   OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:402-04/20-01/09

URBROJ:2123/06-02-20-1

U Velikoj Trnovitici, 09. listopada 2020.

Na temelju članka 47. stavka 3. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj 01/18 I 1/20),  načelnik Općine Velika Trnovitica donosi

ODLUKU

o sufinanciranju smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima za školsku godinu 2020./2021.

Članak 1.

            Načelnik Općine Velika Trnovitica donosi Odluku o sufinanciranju smještaja učenika srednjih škola s prebivalištem na području Općine Velika Trnovitica, u učeničkim domovima izvan mjesta prebivališta za školsku godinu 2020./2021.

            Novčana potpora će se isplatiti jednokratno u iznosu od 2.000,00 kuna (dvijetisućekuna).

Članak 2.

              Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje smještaja iz članka 1. ove Odluke   podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Trnovitica najkasnije do 16. studenog 2020. godine.

  Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi roditelj ili skrbnik učenika za kojeg se bespovratna potpora traži.

            Uz zahtjev podnositelj mora priložiti:

  • potvrdu o smještaju učenika u učeničkom domu za školsku godinu 2020./2021.,
  • presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,
  • presliku žiro ili tekućeg računa podnositelja zahtjeva.

Članak 3.

            Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za postupanje i provođenje Odluke iz članka 1., a po nalogu općinskog načelnika.

Članak 4.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke su osigurana u Proračunu Općine Velika Trnovitica za 2020. godinu.

Članak 5.

            Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Velika Trnovitica“.

                                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                 Ivan Marković, /v.r./