Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Velika Trnovitica za I-VI. 2017.godine

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu ( „Narodne novine“ br.87/08 i
136/12 i 15/15.) i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o
izvršenju proračuna ( „Narodne novine“ br.24/13) i članka 31. Statuta Općine
Velika Trnovitica, Općinsko Vijeće Općine Velika Trnovitica na sjednici
održanoj 12.rujna 2017.godine donosi
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE

VELIKA TRNOVITICA ZA 2017.GODINU

Članak 1.

Izvršenje Općinskog proračuna Općine Velika Trnovitica za period 01.01.2017.-
30.06.2017. sastoji se od:
1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i izdataka i Račun
financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te
razini odjeljka ekonomske klasifikacije.
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe.
5. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim
jamstvima.
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za prvo polugodište
2017.godine, po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuj se u Računu prihoda i rashoda
i Računu financiranja za 2017.godinu, kako slijedi (opći dio izvješća):

opći dio

posebni dio

izvještaj o zaduživanju-polugodišnji

Proračunska zaliha – polugodišnji

Theme by Anders Norén

Skip to content