Na temelju članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 i 70/17), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“´ broj 26/15), članka 47. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“ broj 2/21) i članka 6. Odluke o financiranju javnih potreba Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“ broj 4/16), Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica dana 27.ožujka 2024. godine objavljuje:

Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga iz sredstava proračuna Općine Velika Trnovitica za 2024. godinu

Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele sredstava proračuna Općine Velika Trnovitica za provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine

Udruge sukladno Javnom pozivu mogu prijaviti projekt ili program i to za slijedeća prioritetna područja:

  • A101504 Razvoj socijalnih usluga iz područja humanitarnih djelatnosti i zaštite osoba s invaliditetom
  • A101201  Razvoj športa i rekreacije
  • A101401  Unapređenje i poticanje rada udruga proisteklih iz Domovinskog i II. svjetskog rata
  • A101403  Razvoj civilnog društva u području zaštite prava građana i potpora razvoju udruga

Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici s naznakom „ne otvaraj – prijava na Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga iz sredstava proračuna Općine Velika Trnovitica za 2024. godinu“ i nazivom i adresom prijavitelja na adresu: Općina Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223 a, 43285 Velika Trnovitica

Rok za podnošenje prijava projekta i programa je 30 dana i završava 26. travnja 2024. godine.

Tekst javnog poziva, Upute za prijavitelje, te obrasci uz javni poziv, dostupni su u nastavku:

Dokumentacija za prijavu na javni poziv:

Za sportske udruge:

Bodovanje pristiglih programa i projekata:

Udruge čiji će programi i projekti biti sufinancirani izvještavat će o realizaciji svojih projekata – programa putem sljedećih obrazaca: