Financijsko izvješće za 2014.godinu

 

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RefStr

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

PRRAS

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TIJEKOVIMA

NT

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RasF

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTII OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

PVRIO

BILANCA

Bil

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obv

Theme by Anders Norén

Skip to content