Akti

 

 
 
 
__________________________________________________________________________________________

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2018.GODINU

 

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu ( „Narodne novine“ br.87/08 i 136/12 i 15/15.) i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( „Narodne novine“ br.24/13 i 102/17.) i članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko Vijeće Općine Velika Trnovitica na sjednici održanoj 12.rujna 2018.godine donosi:“

1. Naslovna

2. Opći dio- polugodišnje izvršenje

3. Posebni dio – polugodišnje izvršenje

4.Prihodi i rashodi po izvoru financiranja

5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

6. Izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima

__________________________________________________________________________________________

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2018.GODINU

1.izmjene i dopune – opći dio

1.izmjene i dopune-posebni dio

I. izmjene plana razvojnih programa

__________________________________________________________________________________________

 

izvješće načelnika 2017

Registar ugovora o javnoj nabavi – za 2017

Popis korisnika sponzorstva i donacija 2017

Popis ugovora u 2017

Proračun Općine Velika Trnovitica za 2018. Godinu

NASLOVNA

Odluka o izvršenju proračuna

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

Plan razvojnih programa

proračun 2018-opci dio

Proračun 2018 – posebni dio

PRORAČUN U MALOM 2018.

_______________________________________________________________________________________________

I Z M J E N E I D O P U N E P R O R A Č U N A
O P Ć I N E V E L K A T R N O V I T I C A
za 2017. godinu

NASLOVNICA

Odluka – izmjene proračuna

OPĆI DIO

Plan razvojnih programa -izmjene

POSEBNI DIO

__________________________________________________________________________________________________

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Velika Trnovitica za I-VI. 2017.godine

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu ( „Narodne novine“ br.87/08 i
136/12 i 15/15.) i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o
izvršenju proračuna ( „Narodne novine“ br.24/13) i članka 31. Statuta Općine
Velika Trnovitica, Općinsko Vijeće Općine Velika Trnovitica na sjednici
održanoj 12.rujna 2017.godine donosi
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE

VELIKA TRNOVITICA ZA 2017.GODINU

Članak 1.

Izvršenje Općinskog proračuna Općine Velika Trnovitica za period 01.01.2017.-
30.06.2017. sastoji se od:
1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i izdataka i Račun
financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te
razini odjeljka ekonomske klasifikacije.
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe.
5. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim
jamstvima.
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za prvo polugodište
2017.godine, po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuj se u Računu prihoda i rashoda
i Računu financiranja za 2017.godinu, kako slijedi (opći dio izvješća):

 

opći dio

posebni dio

izvještaj o zaduživanju-polugodišnji

Proračunska zaliha – polugodišnji

__________________________________________________________________________________________________

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) Općina Velika Trnovitica objavljuje

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2016. g.

Registar ugovora o javnoj nabavi – za 2016

__________________________________________________________________________________________________

ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.godinu

Odluka o izvršenju proračuna

Proračun za 2017 – 3znamenke

__________________________________________________________________________________________________

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016.godinu

izmjene rebalans 2016-ODLUKA

Rebalans 2016-3 znamenke

_________________________________________________________________________________________________

Popis ugovora u 2016. godini

Popis ugovora u 2016

__________________________________________________________________________________________________

POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA I DONACIJA OD 01.01.-31.12.201616

popis korisnika sponzorstva i donacija 2016

__________________________________________________________________________________________________

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2016.   –   30. lipanj 2016.

obracun-30-06-2016

__________________________________________________________________________________________________

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2015. GODINU

IZVRŠENJE2015

__________________________________________________________________________________________________

 

IZJAVA O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“ BR. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)

za čelnika tijela naručitelja/člana upravnog tijela naručitelja/ člana nadzornog tijela naručitelja    (članak 13. stavak 2. točka 1.) s  Grad-IM, obrt za graditeljstvo, vl. Ivan Marković, Gornja Ploščica 7, Velika Trnovitica

Popis i izjava o nepostojanju sukoba interesa

_____________________________________________________________________________________________________

 PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU

 

_____________________________________________________________________________________________________

POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA I DONACIJA OD 01.01.-31.12.2015

Popis korisnika sponzorstva i donacija 2015

_____________________________________________________________________________________________________

IZVJEŠĆE O RADU
NAĈELNIKA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
ZA 2015. GODINU

IZVJEŠĆE NAČELNIKA ZA 2015

_______________________________________________________________________________________________________

POPIS UGOVORA U 2015

Popis ugovora u 2015

_____________________________________________________________________________________________________

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2015. g.

Registar ugovora o javnoj nabavi 2015.

_____________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine V.Trnovitica, Općinsko vijeće V.Trnovitica na sjednici održanoj 21. 12. 2015. godine donosi

ODLUKU O IZVRŠENJU

PRORAČUNA OPĆINE V.TRNOVITICA

ZA 2016.

 

Odluka-izvršenje 2016

Proračun 2016

_____________________________________________________________________________________________________

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2015. GODINU

 

REBALANS -2015. EXCEL

Izmjene rebalans-2015.Odluka

______________________________________________________________________________________________________

 

 

Strategija razvoja Općine Velika Trnovitica za razdoblje 2015.-2020.

Strategija razvoja Općina Velika Trnovitica

______________________________________________________________________________________________________

 

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2015.   –   30. lipanj 2015.

 

Proračun 30.06.2015.

______________________________________________________________________________________________________

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA OPĆINU

VELIKA TRNOVITICA
ZA I-XII 2014.GODINE

Izvršenje-2014.

______________________________________________________________________________________________________

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 30. Statuta Općine V.Trnovitica (“Službeni glasnik”, br. 02/2009. ), a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće Općine V.Trnovitica na sjednici održanoj 25.03.2013. donijelo je

STATUT OPĆINE VELIKA TRNOVITICA

 

 Statut Općine Velika Trnovitica

______________________________________________________________________________________________________

 

Na temelju članka 35 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samupravi (NN 33/01,60/01,129/5, 109/07, 125/08,36/09, 150/11 144/12 i 19/13 ) i temeljem članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na sjednici održanoj 23.03.2015. godine donijelo je

 STATUTARNU ODLUKU

O Izmjeni i dopuni Statuta Općine Velika Trnovitica

Statutarna odluka

______________________________________________________________________________________________________

 

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05,109/07 i 125/08) i članka 31. Statuta Općine (Službeno glasilo 1/2009. ) Općinsko vijeće Općine na sjednici održanoj 14.07.2009 donosi

POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA

 

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Velika Trnovitica

______________________________________________________________________________________________________

 

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12) i članka 32. Statuta općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Velika Trnovitica na sjednici održanoj 20.12.2014. godine donijelo je

PRORAČUN OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2015. godinu

 Proračun za 2015. godinu

 

Opći dio

Opći dio

Posebni dio

Posebni dio

Odluka o izvršenju proračuna

Odluka o izvršenju proračuna

______________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine” br. 90/2011), u skladu sa Proračunom općine Velika Trnovitica te članka 46. Statuta Općine Velika Trnovitica, općinski načelnik dana 21.12.2014.godine donosi

 

                 PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU

 

PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU

___________________________________________________________________________________________

 

Theme by Anders Norén