Pravilnici, odluke i izjave

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

PRAVILNIK

V.Trnovitica, 19.11. 2014.

 

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

V.Trnovitica, 19. 11. 2014.

Odluka o ustrojavanju službenog upisnika

 

V.Trnovitica, 12.10.2014.

Registar ugovora o javnoj nabavi

 

V.Trnovitica, 30.09. 2014.

Temeljem članka 13. stavka 8. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine” broj 90/11,83/13, 143/13 i 13/14) i 46. Statuta Općine V.Trnovitica Sl.glasnik 1/2013.), načelnik Općine V.Trnovitica kao predstavnik naručitelja u postupcima javne nabave, 30. prosinca 2013. godine daje sljedeću

 IZJAVU

o nepostojanju sukoba interesa

Izjava načelnika

V.Trnovitica, 19.09. 2014.

Na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13). članka 46. Statuta općine V.Trnovitica , načelnik općine V.Trnovitica donosi

     PRAVILNIK O NABAVI  ROBA  I  USLUGA  MALE VRIJEDNOSTI  

  PRAVILNIK

Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti

 

V.Trnovitica, 18.02. 2014.

Provedba javne rasprave i javnog izlaganja u postupku ishođenja okolišne dozvole za odlagalište otpada Johovača u Velikoj Mlinskoj, traži se.

Sukladno odluci Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I-351-03/13-02/127, Ur.broj: 517-06-2-2-1-14-5 od 04. veljače 2014. o upućivanju na javnu raspravu Stručne podloge za uhođenje okolišne dozvole i tri sažetka Stručne podloge za odlagalište otpada Johovača, ovaj Upravni odjel temeljem povjerene koordinacije istog ministarstva o provođenju radnji javne rasprave za ishođenja okolišne dozvole za odlagalište otpada Johovača, Velika Mlinska u Općini Velika Trnovitica, donio je Obavijest o provođenju javne rasprave o postupku koju je objavio u “Večernjem listu” 20. veljače 2014. godine, oglasnoj ploči Bjelovarsko-bi logorske županije i na službenoj internetskoj stranici Bjelovarsko-bilogorske županije.

OBAVIJEST u PDF-u

V.Trnovitica, 10.01.2014.

Sprječavanje sukoba interesa

 

V.Trnovitica, 21.12.2013.

Plan nabave za 2014

V.Trnovitica, 25.11.2013.

Tablicu sklopljenih ugovora Općine Velika Trnovitica možete preuzeti na sljedećem linku

Sklopljeni ugovori

V. Trnovitica, 20. 06. 2013.

Temeljem članka 46. Statuta Općine Velika Trnovitica Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica donosi

PROCEDURU ZAPRIMANJA ROBA, USLUGA I RADOVA

ROCEDURU MOŽETE PREUZETI OVDJE

V. Trnovitica, 20.6. 2013.

Temeljem članka 46. Statuta Općine Velika Trnovitica Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica donosi

PROCEDURU OBRAČUNA I NAPLATE POTRAŽIVANJA

ROCEDURU MOŽETE PREUZETI OVDJE

 

V.Trnovitica, 30. 06. 2012.

Na temelju odredbi Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 130/10) i Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine br.78/11) i članka 45. Statuta Općine V.Trnovitica (Službeni glasnik Općine V.Trnovitica br. 2/09) Načelnik Općine V.Trnovitica donosi

 PROCEDURU ZAPRIMANJA RAČUNA, NJIHOVOJ PROVJERI I PRAVOVREMENOM PLAĆANJU U OPĆINI V.TRNOVITICA

ROCEDURU MOŽETE PREUZETI OVDJE

 

V.Trnovitica, 20.06. 2012.

Na temelju članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti „Narodne novine“, broj 139/10) i člankom 1. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, broj 78/11), općinski načelnik Općine V.Trnovitica donio  je dana 20. lipnja 2012. godine

P R O C E D U R U

stvaranja ugovornih obveza u Općini V.Trnovitica

 

 ROCEDURU MOŽETE PREUZETI OVDJE

 

Theme by Anders Norén

Skip to content