Pravilnici, odluke i izjave

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

_____________________________________________________________________________

V.Trnovitica, 19.11. 2014.

 

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

_____________________________________________________________________________

V.Trnovitica, 19. 11. 2014.

Odluka o ustrojavanju službenog upisnika

_____________________________________________________________________________

V.Trnovitica, 12.10.2014.

Registar ugovora o javnoj nabavi

_____________________________________________________________________________

V.Trnovitica, 30.09. 2014.

Temeljem članka 13. stavka 8. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine” broj 90/11,83/13, 143/13 i 13/14) i 46. Statuta Općine V.Trnovitica Sl.glasnik 1/2013.), načelnik Općine V.Trnovitica kao predstavnik naručitelja u postupcima javne nabave, 30. prosinca 2013. godine daje sljedeću

 IZJAVU

o nepostojanju sukoba interesa

Izjava načelnika

_____________________________________________________________________________

V.Trnovitica, 19.09. 2014.

Na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13). članka 46. Statuta općine V.Trnovitica , načelnik općine V.Trnovitica donosi

     PRAVILNIK O NABAVI  ROBA  I  USLUGA  MALE VRIJEDNOSTI  

  PRAVILNIK

Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti

_____________________________________________________________________________

V.Trnovitica, 18.02. 2014.

Provedba javne rasprave i javnog izlaganja u postupku ishođenja okolišne dozvole za odlagalište otpada Johovača u Velikoj Mlinskoj, traži se.

Sukladno odluci Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I-351-03/13-02/127, Ur.broj: 517-06-2-2-1-14-5 od 04. veljače 2014. o upućivanju na javnu raspravu Stručne podloge za uhođenje okolišne dozvole i tri sažetka Stručne podloge za odlagalište otpada Johovača, ovaj Upravni odjel temeljem povjerene koordinacije istog ministarstva o provođenju radnji javne rasprave za ishođenja okolišne dozvole za odlagalište otpada Johovača, Velika Mlinska u Općini Velika Trnovitica, donio je Obavijest o provođenju javne rasprave o postupku koju je objavio u “Večernjem listu” 20. veljače 2014. godine, oglasnoj ploči Bjelovarsko-bi logorske županije i na službenoj internetskoj stranici Bjelovarsko-bilogorske županije.

OBAVIJEST u PDF-u

_____________________________________________________________________________

V.Trnovitica, 10.01.2014.

Sprječavanje sukoba interesa

_____________________________________________________________________________

V.Trnovitica, 21.12.2013.

Plan nabave za 2014

_____________________________________________________________________________

V.Trnovitica, 25.11.2013.

Tablicu sklopljenih ugovora Općine Velika Trnovitica možete preuzeti na sljedećem linku

Sklopljeni ugovori

_____________________________________________________________________________

V. Trnovitica, 20. 06. 2013.

Temeljem članka 46. Statuta Općine Velika Trnovitica Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica donosi

PROCEDURU ZAPRIMANJA ROBA, USLUGA I RADOVA

ROCEDURU MOŽETE PREUZETI OVDJE

_____________________________________________________________________________

V. Trnovitica, 20.6. 2013.

Temeljem članka 46. Statuta Općine Velika Trnovitica Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica donosi

PROCEDURU OBRAČUNA I NAPLATE POTRAŽIVANJA

ROCEDURU MOŽETE PREUZETI OVDJE

_____________________________________________________________________________

V.Trnovitica, 30. 06. 2012.

Na temelju odredbi Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 130/10) i Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine br.78/11) i članka 45. Statuta Općine V.Trnovitica (Službeni glasnik Općine V.Trnovitica br. 2/09) Načelnik Općine V.Trnovitica donosi

 PROCEDURU ZAPRIMANJA RAČUNA, NJIHOVOJ PROVJERI I PRAVOVREMENOM PLAĆANJU U OPĆINI V.TRNOVITICA

ROCEDURU MOŽETE PREUZETI OVDJE

_____________________________________________________________________________

V.Trnovitica, 20.06. 2012.

Na temelju članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti „Narodne novine“, broj 139/10) i člankom 1. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, broj 78/11), općinski načelnik Općine V.Trnovitica donio  je dana 20. lipnja 2012. godine

P R O C E D U R U

stvaranja ugovornih obveza u Općini V.Trnovitica

 ROCEDURU MOŽETE PREUZETI OVDJE

 

Theme by Anders Norén

Skip to content