PRORAČUN OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2015. godinu

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12) i članka 32. Statuta općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Velika Trnovitica na sjednici održanoj 20.12.2014. godine donijelo je

 Proračun za 2015. godinu

Opći dio

Posebni dio

Odluka o izvršenju proračuna
Theme by Anders Norén

Skip to content