Prostorni plan

Općina Velika Trnovitica bila je do 1993. godine u sastavu bivše općine Garešnica. Prilikom promjene teritorijalno-političkog ustrojstva Republike Hrvatske Velika Trnovitica postaje samostalna općina. Dosadašnje se uređivanje prostora općine stoga provodilo prema Prostornom planu općine Garešnica te njegovim kasnijim izmjenama i dopunama.

Bitne političke promjene u posljednjih desetak godina dovele su do novog administrativno-teritorijalnog ustroja prostora i omogućile nov način gospodarenja i zapošljavanja što u urbanističkom smislu daje nove mogućnosti i postavlja nove zahtjeve. Također su, slijedom svjetskih trendova,znatno pooštreni kriteriji zaštite okoliša, zaštite prirodne i kulturne baštine te zaštite identiteta prostora. Zbog svega toga je proteklo desetljeće obilježeno kao prijelazni period u izradi prostorno-planske dokumentacije, kao priprema za prostorne planove koje je na početku 21. stoljeća moguće izraditi znatno kvalitetnije. Najveći doprinos ovog prostornog plana trebao bi biti u zaštiti prostora od devastacije, nekvalitetne i nedovoljno promišljene izgradnje, od neargumentiranih neutemeljenih političkih odluka na lokalnoj razini i nepromišljenog trošenja prostora.

Restrukturiranjem gospodarstva stvorene su drugačije potrebe za gospodarskim razvitkom, što stari planovi ne omogućuju, pa je potrebno tražiti nova rješenja u gospodarskom vrednovanju prostora. Očituju se i problemi u razvitku malog poduzetništva jer nisu osigurani prostori za takve sadržaje u naseljima u kojima postoje stvarne potrebe. Također je ovim planom potrebno preispitati granice građevinskih područja naselja te namjenu površina, kako bi se prostor mogao izgrađivati i uređivati u skladu sa novonastalim potrebama.

Izrada Prostornog plana uređenja temelji se na slijedećim zakonima:
  • Zakon o prostornom uređenju NN 30/1994
  • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o prostornom uređenju NN 68/1998 i 61/2000
  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 33/2001
Prostorni plan uređenja općine određuje ciljeve prostornog razvoja lokalnog
značaja te sadrži:
  • građevinska područja,
  • namjenu prostora s razmještajem gospodarskih i drugih funkcija lokalnog značaja,
  • mrežu lokalne komunalne infrastrukture i način zbrinjavanja otpada,
  • uvjete korištenja i zaštite prostora u odnosu na značajke prostora i zahvate u prostoru,
  • područja za koja će se izrađivati urbanistički planovi.

Prostorni plan uređenja Općine Velika Trnovitica najvažniji je dokument prostornog
uređenja općine, kojim se treba utvrditi daljnji razvoj i način iskorištenja prostornih
mogućnosti prostora općine

Prostorni plan možete preuzeti na sljedećim linkovima:

1. Obrazloženje

2. Korištenje i namjena površina

2.1. Elektroenergetska, telekomunikacijska i plinovodna mreza

2.2. Vodovodna mreža

2.3. Odvodnja otpadnih voda

3. Uvjeti koristenja, uredjenja i zastite prostora

4.1. Gornja Plošćica

4.2. Gornja Trnovitica, Mlinski Vinogradi

4.3. Mala Mlinska

4.4. Mala Trnovitica

4.5. Nova Plošćica

4.6. Velika Mlinska

4.7. Velika Trnovitica

Theme by Anders Norén