Prostorni plan

Općina Velika Trnovitica bila je do 1993. godine u sastavu bivše općine Garešnica. Prilikom promjene teritorijalno-političkog ustrojstva Republike Hrvatske Velika Trnovitica postaje samostalna općina. Dosadašnje se uređivanje prostora općine stoga provodilo prema Prostornom planu općine Garešnica te njegovim kasnijim izmjenama i dopunama.

Bitne političke promjene u posljednjih desetak godina dovele su do novog administrativno-teritorijalnog ustroja prostora i omogućile nov način gospodarenja i zapošljavanja što u urbanističkom smislu daje nove mogućnosti i postavlja nove zahtjeve. Također su, slijedom svjetskih trendova,znatno pooštreni kriteriji zaštite okoliša, zaštite prirodne i kulturne baštine te zaštite identiteta prostora. Zbog svega toga je proteklo desetljeće obilježeno kao prijelazni period u izradi prostorno-planske dokumentacije, kao priprema za prostorne planove koje je na početku 21. stoljeća moguće izraditi znatno kvalitetnije. Najveći doprinos ovog prostornog plana trebao bi biti u zaštiti prostora od devastacije, nekvalitetne i nedovoljno promišljene izgradnje, od neargumentiranih neutemeljenih političkih odluka na lokalnoj razini i nepromišljenog trošenja prostora.

Restrukturiranjem gospodarstva stvorene su drugačije potrebe za gospodarskim razvitkom, što stari planovi ne omogućuju, pa je potrebno tražiti nova rješenja u gospodarskom vrednovanju prostora. Očituju se i problemi u razvitku malog poduzetništva jer nisu osigurani prostori za takve sadržaje u naseljima u kojima postoje stvarne potrebe. Također je ovim planom potrebno preispitati granice građevinskih područja naselja te namjenu površina, kako bi se prostor mogao izgrađivati i uređivati u skladu sa novonastalim potrebama.

Izrada Prostornog plana uređenja temelji se na slijedećim zakonima:
  • Zakon o prostornom uređenju NN 30/1994
  • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o prostornom uređenju NN 68/1998 i 61/2000
  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 33/2001
Prostorni plan uređenja općine određuje ciljeve prostornog razvoja lokalnog
značaja te sadrži:
  • građevinska područja,
  • namjenu prostora s razmještajem gospodarskih i drugih funkcija lokalnog značaja,
  • mrežu lokalne komunalne infrastrukture i način zbrinjavanja otpada,
  • uvjete korištenja i zaštite prostora u odnosu na značajke prostora i zahvate u prostoru,
  • područja za koja će se izrađivati urbanistički planovi.

Prostorni plan uređenja Općine Velika Trnovitica najvažniji je dokument prostornog
uređenja općine, kojim se treba utvrditi daljnji razvoj i način iskorištenja prostornih
mogućnosti prostora općine

Prostorni plan možete preuzeti na sljedećim linkovima:

1. Obrazloženje

2. Korištenje i namjena površina

2.1. Elektroenergetska, telekomunikacijska i plinovodna mreza

2.2. Vodovodna mreža

2.3. Odvodnja otpadnih voda

3. Uvjeti koristenja, uredjenja i zastite prostora

4.1. Gornja Plošćica

4.2. Gornja Trnovitica, Mlinski Vinogradi

4.3. Mala Mlinska

4.4. Mala Trnovitica

4.5. Nova Plošćica

4.6. Velika Mlinska

4.7. Velika Trnovitica

Theme by Anders Norén

Skip to content