I. izmjene i dopune Prostornog plana

1.   izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Velika Trnovitica izrađene su tako da se:

 

  • zadržava cijeli tekstualni dio do sada važećeg Plana („Službeni glasnik Općine Velika

Trnovitica“ broj 2/06) osim Odredbi za provedbu koje se mijenjaju,

  • zamjenjuju svi kartografski prikazi grafičkog dijela do sada važećeg Plana („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“ broj 2/06), te izmijenjeni i dopunjeni Prostorni plan uređenja Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik OpćineVelika Trnovitica“ broj 2/06 i 5/18) čine:
  • zadržani dijelovi do sada važećeg Plana („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“ broj 2/06)

 

Ovim I. izmjenama i dopunama PPU Općine Velika Trnovitica obuhvaćen je cijeli prostor

Općine, a izradi izmjena se pristupilo zbog:

  • usklađenja s odredbama Zakona o prostornom uređenju,
  • usklađenja s drugim „novim“ zakonima i propisima,
  • usklađenja s Prostornim planom Bjelovarsko-bilogorske županije,
  • izmjena granica i namjena građevinskih područja,
  • izmjena dijelova odnosnih na ostale zahvate u prostoru lokalnog značaja,
  • izmjena odredbi za provedbu vezano na naprijed navedeno.

 

Izmjene su izrađene tako da se tekst Obrazloženja, odnosno Polazišta, Ciljeva i Plana nije

mijenjao, već su izmjene provedene promjenom grafičkog dijela i Odredbi za provedbu.

 

  1. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“ broj 5/18) sastoje se od:

 

Knjiga 1

Tekstualni dio

 Opći dio

Tekstualni dio

Grafički dio

1. Korištenje i namjena površina

2.a Pošta i telekomunikacije

2.b Energetski sustav

2.c Vodnogospodarski sustav i otpad

3.a Uvjeti korištenja prostora

3.b Uvjeti korištenja prostora i područja posebnih mjera

4.a Gornja Ploščica

4.b Gornja Trnovitica

4.c Mala Mlinska

4.d Mala Trnovitica

4.e Mlinski Vinogradi

4.f Nova Ploščica

4.g Velika Mlinska

4.h Velika Trnovitica

II. Grafički dio-naslovna

Knjiga 2

III. Prilozi

Theme by Anders Norén

Skip to content