Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Velika Trnovitica za 2017.godinu

 

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu(NN broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna(NN broj 24/13 i 102/17) i članka 31.Statuta Općine Velika Trnovitica ( Sl. glasnik 1/2013.), općinsko vijeće općine Velika Trnovitica na sjednici održanoj 28.05.2018.godine donosi

1. Naslovna strana

2. OPĆI DIO

3. POSEBNI DIO

4. Izvori financiranja

5. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

6. Bilješke uz izvršenje

7. Izvješće o korištenju proračunske zalihe

8. Izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima

Theme by Anders Norén

Skip to content