ZA FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA, MANIFESTACIJA I AKTIVNOSTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2018. GODINU

Općina Velika Trnovitica raspisala je Javni natječaj za Udruge kako slijedi:
1. UDRUGE NA PODRUČJU KULTURE
2. MANIFESTACIJE POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA OPĆINE
3. HUMANITARNE UDRUGE
4. HVIDRA
5. UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA

Sve Udruge koje se javljaju na Javni natječaj moraju se pridržavati UPUTE ZA PRIJAVITELJE (A5)

Svaka prijava na odgovarajući Javni natječaj mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

Bodovanje pristiglih programa i projekata vršit će se prema OBRAZAC ZA PROCJENU KVALITETE PRIJAVE (B9)

Za programe i projekte Udruga koji će biti odabrani za sufinanciranje, potpisivat će se  OBRAZAC UGOVORA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA (PRIMJER)

Udruge čiji će programi i projekti biti sufinancirani, morat će izvještavati o realizaciji svojih projekata:
1. OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA (C3)
2. OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA (C2)

JAVNI NATJEČAJ ZA ŠPORTSKE UDRUGE 2018.

 

 
JAVNI NATJEČAJ – ŠPORT
Prijava na ovaj Javni natječaj mora sadržavati:
1. OPISNI OBRAZAC PRIJAVE ZA PROGRAME I PROJEKTE U ŠPORTU 2018.
2. OBRAZAC PRIJAVE FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE U ŠPORTU 2018.
3. Popis članova športske udruge,
4. Izvadak ili presliku novog rješenja iz Ureda državne uprave, odnosno dokaz da je predana dokumentacija za usklađenje statuta sa Zakonom o udrugama,
5. Potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva,
6. Potpisanu i ovjerenu izjavu (potpisuje je predsjednik kluba) da su ispunjene sve obveze prema davateljima potpore u ranije provođenim programima/ projektima/ manifestacijama,
7. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv odgovorne osobe prijavitelja ne vodi kazneni postupak koje nije starije od šest mjeseci od objave Javnog poziva.
 
Sa športskim Udrugama čiji programi/ projekti budu izabrani za sufinanciranje, potpisivat će se Ogledni primjerak Ugovora- ŠPORT 2018

Rok za podnošenje natječajnih prijava za sve Udruge ističe 02. ožujka 2018.