Na temelju čl. 22. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08), Povjerenstvo za provedbu oglasa za obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Trnovitica, objavljuje POZIV  NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (pisano testiranje)

 

Poziv na testiranje