REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

         OPĆINA VELIKA TRNOVITICA

                OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 112-03/17-01/02

URBROJ: 2123/06-02-17-3

Velika Trnovitica, 27. prosinca 2017. godine

Objava podataka iz članka 19. stavak 6. ZSN-a na web stranici

Na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 27. prosinca 2017. godine objavljen je oglas za obavljanje poslova pročelnika/ pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Trnovitica, na određeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj, m/ž), radi zamjene zbog odsutnosti službenice do povratka s bolovanja.

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

Od dana objave na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje počinje teći 8-mo dnevni rok za podnošenje prijava na oglas. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na oglas, predajom pošti ili neposredno u Općinu Velika Trnovitica 04. siječnja 2018. godine posljednji dan roka.

Opis poslova radnog mjesta pročelnika/ pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Trnovitica:

   –   Rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom u skladu sa zakonom i drugim propisima,

   – Organizira, brine o izvršavanju i nadzire obavljanje poslova, daje upute za rad   zaposlenima i koordinira rad Jedinstvenog upravnog odjela,

  –    Obavlja poslove u svezi pripremanja sjednica Općinskog vijeća,

  –    Brine o zakonitom radu Općinskog vijeća,

  –   Poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju djelatnika i o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad,

  –    Prati propise iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela,

  –    Vodi upravni postupak i rješava o upravnim stvarima,

  –  Osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela s tijelima državne uprave, tijelima   lokalne i regionalne (područne) samouprave i drugim institucijama.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,35, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od =2.480,45 kuna. Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći:

  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15)
  • Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15)
  • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
  • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
  • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici te na oglasnoj ploči Općine Velika Trnovitica, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

2. Oglas1