REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

         OPĆINA VELIKA TRNOVITICA

                OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:021-01/17-01/01

URBROJ:2123/06-01-17-3

Velika Trnovitica, 30. lipnja 2017.godine

     Na temelju članka 9. stavak 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14), članka 6. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj 04/15) i članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica, broj 02/13), Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na 2. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2017. godine, donosi

JAVNI POZIV

za isticanje kandidatura za članove Savjeta Mladih

 Općine Velika Trnovitica i njihove zamjenike

 

I.

     Pokreće se postupak za izbor članova Savjeta mladih Općine Velika Trnovitica i njihovih zamjenika. Savjet mladih Općine Velika Trnovitica je savjetodavno tijelo Općine Velika Trnovitica koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Velika Trnovitica te sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade.

II.

     Savjet mladih Općine Velika Trnovitica broji pet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

III.

     U Savjet mladih Općine Velika Trnovitica mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Velika Trnovitica koje u trenutku podnošenja kandidature imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih (30) godina života.

Članove Savjeta mladih Općine Velika Trnovitica i njihove zamjenike bira Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na vrijeme od tri godine.

IV.

     Kandidature za članove savjeta mladih i njihove zamjenike temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih koja mora imati najmanje 10 mladih.

     Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su osim kandidata za člana Savjeta mladih predložiti i zamjenike za svakog kandidata.

V.

     Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike podnose se u pisanom obliku (Obrazac 1) Povjerenstvu za provjeru valjanosti kandidatura i izradu popisa valjanih kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Velika Trnovitica, u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva.

     Prijedlog kandidata obvezno sadrži:

– naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,

– podatke o kandidatu (ime i prezime, OIB, datum i godina rođenja i adresa prebivališta),

– podatke o zamjeniku (ime i prezime, OIB, datum i godina rođenja i adresa prebivališta),

– obrazloženje kandidature.

     Uz prijedlog kandidatura, ovlašteni predlagatelj je dužan priložiti i vlastoručno potpisanu Izjavu kandidata (Obrazac 2) i njegovog zamjenika o prihvaćanju kandidature za člana Savjeta mladih odnosno njegovog zamjenika te presliku osobne iskaznice, presliku rodnog lista i izvadak iz odgovarajućeg registra predlagatelja.

VI.

     Listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete za izbor u Savjet mladih utvrđuje Povjerenstvu za provjeru valjanosti kandidatura i izradu popisa valjanih kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Velika Trnovitica te će ista biti objavljena na web stranici i oglasnoj ploči Općine Velika Trnovitica.

     Lista kandidata utvrđuje se na način da se ime i prezime kandidata na listi navodi prema redoslijedu zaprimljenih prijedloga.

VII.

     Općinsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

     Za članove Savjeta mladih izabrani su kandidati od rednog broja 1. do rednog broja 5. na listi dobivenih glasova. Rezultati izbora objavljuju se na internet stranicama Općine Velika Trnovitica.

VIII.

     Prijedlozi kandidata dostavljaju se na adresu: Općina Velika Trnovitica, Povjerenstvo za provjeru valjanosti kandidatura i izradu popisa valjanih kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223a, 43 285 Velika Trnovitica, s naznakom “Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Velika Trnovitica” do 19. srpnja 2017. godine, bez obzira na način dostave.

IX.

     Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

Obrazac 1

Obrazac 2

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                    Benko Fadljević, v.r.