Javni natječaj za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika Trnovitica na korištenje UdrugamaJavni natječaj za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika Trnovitica na korištenje Udrugama

              REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

         OPĆINA VELIKA TRNOVITICA

                OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:372-03/17-01/02

URBROJ:2123/06-02-17-4

Velika Trnovitica, 04. travnja 2017. godine

Na temelju članka 4. stavka 1. Pravilnika o dodjeli općinskih prostora na korištenje udrugama na području Općine Velika Trnovitica („Službeni glasni, broj 01/17), općinski načelnik Općine Velika Trnovitica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu općinskih prostora na korištenje Udrugama

 

 1. Raspisuje se Javni natječaj za dodjelu općinskih prostora na korištenje Udrugama, prikupljanjem pismenih prijava u zatvorenim omotnicama, na rok od 5 godina, za dolje navedeni poslovni prostor:

 

R. br. Lokacija Površina u m2 Namjena Mjesečna naknada
 

1.

 

Velika Trnovitica 223a, Velika Trnovitica

 

55,00

Aktivnosti socijalnog i humanitarnog značenja i kulturne aktivnosti  

55,00 kn

 

 

Poslovni prostor može se razgledati svaki radni dan od 09:00-13:00 sati uz dogovor sa djelatnicima JUO-a Općine Velika Trnovitica.

 

 1. Pravo podnošenja pismene prijave za poslovne prostore imaju Udruge građana koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
 • Udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar i imati registrirano sjedište u Općini,
 • Udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija,
 • Udruga mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine,
 • Udruga mora imati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu aktivnosti,
 • mora voditi transparentno financijsko poslovanje,
 • da se protiv Udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje Udruge ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,
 • aktivnosti se moraju provoditi na području Općine,
 • prijava na natječaj mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce određene natječajnom dokumentacijom i ovim Pravilnikom,
 • udruga mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o zakupu općinskih prostora.

 

 1. Prijava na natječaj mora sadržavati:
 • izvadak iz matičnog registra u koji je Udruga upisana (ispis internetske stranice),
 • dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis internetske stranice RNO-a),
 • presliku Statuta, sa svim izmjenama i dopunama,
 • ispunjeni obrazac izjave osobe ovlaštene za zastupanje Udruge o nepostojanju duga s osnove potraživanja Općine,
 • potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, u izvorniku ne starija od 30 dana od objave javnog natječaja,
 • dokaz o urednoj predaji svih izvješća Općini i drugim institucijama (potvrda Porezne uprave/FINA-e o predanim izvještajima ili drugi prikladan način),
 • druge dokaze i dokumentaciju određenu natječajnom dokumentacijom.

 

Prijava se podnosi isključivo na Obrascu koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

Obrazac prijave može se preuzeti sa Internet stranice Općine Velika Trnovitica (www.velika-trnovitica.hr)  te se popunjava na računalu.

Prijava u papirnatom obliku sadržava Obrazac prijave vlastoručno potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje te ovjeren službenim pečatom Udruge.

 

 1. Kriteriji i mjerila za bodovanje pristiglih prijava na natječaj za određeni prostor radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro su:

 

 1. a) Godine aktivnog djelovanja

– za svaku godinu aktivnog djelovanja ………………………………….1 bod

 1. b) Broj zaposlenika

– do 2 …………………………………………………………………..1 bod

– od 3 do 6 ……………………………………………………………………3 boda

– 7 i više ……………………………………………………………….5 bodova

 1. c) Broj članova i/ili volontera

– do 20 …………………………………………………………………1 bod

– od 21 do 50 …………………………………………………………..2 boda

– od 51 do 100 …………………………………………………………3 boda

– više od 100 …………………………………………………………..4 boda

 1. d) Neposredan rad s korisnicima usluga

– rad s ciljanim skupinama do 20 korisnika ……………………………1 bod

– rad s ciljanim skupinama od 21 do 50 korisnika …………………….3 boda

– rad s ciljanim skupinama iznad 50 korisnika ………………………..5 bodova

 1. e) Ostvarene financijske potpore za projekte/programe

– iz EU fondova …………………………………………………………5 bodova

– iz državnog proračuna ……………………………………………….4 boda

– iz proračuna Općine ………………………………………………….3 boda

– iz poslovnog sektora …………………………………………………2 boda

– iz drugog inozemnog javnog ili privatnog donatora …………………1 bod

 1. f) Ostvarena priznanja i nagrade i to:

-međunarodna ………………………………………………………..10 bodova

-državna ……………………………………………………………….8 bodova

-Općine ………………………………………………………………..6 bodova

– strukovna ……………………………………………………………..2 boda

 1. g) Broj partnerskih organizacija civilnog društva s kojima se planira zajednički koristiti dodijeljeni prostor

– 1 partner ………………………………………………………………1 bod

– 2 partnera ……………………………………………………………..3 boda

– za svaku partnersku organizaciju iznad dvije dodatno ……………….1 bod

 1. h) Prethodno korištenje prostora

– prethodno uredno korištenje istog općinskog prostora ……………..10 bodova

 

Bodovi ostvareni prema pojedinim kriterijima i mjerilima iz podtočki e), i f) iz stavka 1. ovog članka se zbrajaju.

Na temelju zbroja bodova za svakog prijavitelja Povjerenstvo utvrđuje Prijedlog liste prvenstva za dodjelu općinskog prostora na korištenje.

 

 1. Ako dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednak broj bodova, prednost na listi prvenstva ima onaj podnositelj koji je ostvario više bodova po kriteriju:
 1. neposredan rad s korisnicima usluga,
 2. prethodno korištenje prostora.

 

Prijavu za dodjelu jednog općinskog prostora kojeg planira koristiti više udruga u suradnji/partnerstvu podnosi samo jedna od udruga koja smatra da na javnom natječaju može ostvariti najveći broj bodova sukladno navedenim kriterijima i mjerilima.

Namjera korištenja prostora u suradnji/partnerstvu sa ostalim udrugama potvrđuje se izjavom koja se prilaže uz prijavu za dodjelu općinskog prostora, potpisanom od ovlaštenih osoba svih suradničkih/partnerskih udruga.

 

 1. Nakon izvršenog bodovanja prijava i utvrđivanja Prijedloga liste prvenstva za dodjelu pojedinog općinskog prostora, Povjerenstvo će, na službenim stranicama Općine i oglasnoj ploči Općine, javno objaviti Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog općinskog prostora sa brojem bodova po pojedinom kriteriju te ukupan broj bodova.

Na prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog općinskog prostora prijavitelji mogu uložiti prigovor općinskom načelniku, putem JUO-a, zbog redoslijeda na listi reda prvenstva ili zbog neuvrštavanja na listu reda prvenstva, u roku od 8 dana od dana objave Prijedloga liste prvenstva.

Odluka Općinskog načelnika o prigovoru je konačna.

 

 1. Konačnu listu prvenstva za dodjelu općinskog prostora, na prijedlog Povjerenstva, utvrđuje Općinski načelnik.

Na temelju konačne liste, Povjerenstvo predlaže Općinskom načelniku donošenje Zaključka o dodjeli prostora na korištenje koji mora biti javno objavljen na službenim stranicama Općine.

 

 1. Na temelju zaključka Općinskog načelnika zaključuje se Ugovor o korištenju općinskog prostora (u daljnjem tekstu: Ugovor).

Ako prijavitelj koji je ostvario najviše bodova za općinski prostor ne pristupi zaključenju Ugovora, Povjerenstvo predlaže općinskom načelniku sljedećeg prijavitelja s Konačne liste prvenstva za taj prostor.

Ugovor se sklapa na 5 godina kao javnobilježnički akt.

Troškove solemnizacije snosi korisnik.

Ugovor, u ime Općine, potpisuje Općinski načelnik ili osoba koju za to ovlasti Općinski načelnik.

 

 1. Naknada za korištenje općinskog prostora iznosi 1,00 kn po m2 površine mjesečno za sve Udruge, osim za Udruge čija je djelatnost vatrogastvo naknada iznosi 0,10 kn po m2 površine mjesečno.

Za vrijeme korištenja Općinskog prostora, korisnik nije dužan plaćati režijske troškove Općini.

 

 1. Pisane prijave na ovaj natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvaraj – Javni natječaj za dodjelu općinskih prostora Udrugama“ preporučeno poštom na adresu: Općina Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223a, 43 285 Velika Trnovitica ili osobnom dostavom u zgradu Općine, JUO.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 08. svibnja 2017. godine.

 

Obrazac prijave na Javni natječaj za dodjelu općinskih prostora

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                        Ivan Marković, v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spacer