Objava rezultata Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za programe/ projekte koje provode Udruge na području Općine Velika Trnovitica u 2017. godini

1. Odluka Povjerenstva o provedbi formalne provjere prijava

Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Pravilnika o financiranju programa javnih potreba sredstvima proračuna Općine Velika Trnovitica (KLASA:402-03/16-01/01, URBROJ:2123/06-02-16-1 od 19. svibnja 2016. godine), Odluke o provedbi javnog poziva za dodjelu financijskih potpora za programe/ projekte koje provode Udruge u Općini Velika Trnovitica u 2016. godini (KLASA:402-03/16-01/02, URBROJ:2123/06-02-16-3 od 19. srpnja 2016. godine) te Uputama za prijavitelje programa/ projekata Udruga civilnog društva na području Općine Velika Trnovitica, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanja prijava, donosi

ODLUKU

o provedbi formalne provjere prijava

Članak 1.

 

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava za Javni natječaj za financiranje programa/ projekata koje provode Udruge na području Općine Velika Trnovitica u 2017. godini, izvršilo je 22. ožujka 2017. godine formalnu provjeru pristiglih prijava na Javni natječaj koja obuhvaća administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti koje su dio ove Odluke.

Odluka Povjerenstva o provedbi formalne provjere prijava

_______________________________________________________________________________________________________

2. Odluka Općinskog načelnika o odabiru i sufinanciranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode Udruge na području Općine Velika Trnovitica

Velika Trnovitica, 24. ožujka 2017. godine

     Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), Pravilnika o financiranju programa javnih potreba sredstvima proračuna Općine Velika Trnovitica (KLASA:402-03/16-01/01, URBROJ:2123/06-02-16-1 od 19. svibnja 2016. godine), Odluke o provedbi javnog poziva za dodjelu financijskih potpora za programe/ projekte koje provode Udruge u Općini Velika Trnovitica u 2017. godini (KLASA:402-03/17-01/01, URBROJ:2123/06-02-17-1 od 23. siječnja 2017. godine) te Uputama za prijavitelje programa/ projekata Udruga civilnog društva na području Općine Velika Trnovitica, načelnik Općine Velika Trnovitica, donosi

ODLUKU

o odabiru i sufinanciranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje

provode Udruge na području Općine Velika Trnovitica

Članak 1. 

Na temelju prijedloga Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanja prijava za Javni natječaj za financiranje programa/ projekata koje provode Udruge na području Općine Velika Trnovitica u 2017. godini od 27. siječnja 2017. godini, načelnik Općine Velika Trnovitica donosi Odluku o sufinanciranju sljedećih programa i projekata iz Proračuna Općine Velika Trnovitica za 2017. godinu:

 

 

NAZIV UDRUGE

 

VISINA ODOBRENIH SREDSTAVA

NK „MLADOST“, NOVA PLOŠČICA 48.000,00 KN
NK „MOSLAVINA“, VELIKA TRNOVITICA 30.000,00 KN
ŠRD „KLEN“, VELIKA TRNOVITICA 13.000,00 KN
ŠRD „ŠARAN“, MALA MLINSKA   5.000,00 KN
ŠRD „AMUR“, VELIKA MLINSKA 10.000,00 KN
SAVATE KLUB „ŠAN“   3.000,00 KN
LOVAČKO DRUŠTVO „VEPAR“ 10.000,00 KN

Sredstva će se isplatiti sa stavke „Organizacija rekreacije i športske aktivnosti“ (ukupno: 119.000,00 kn)

 

NAZIV UDRUGE

 

VISINA ODOBRENIH SREDSTAVA

UHBDRP GAREŠNICA 2.000,00 KN
UHBDRP GAREŠNICA 1.500,00 KN
UABIA GAREŠNICA 1.000,00 KN
USJPDR „RIS“ KUTINA – PODRUŽNICA GAREŠNICA  

2.000,00 KN

KLUB VETERANA DOMOVINSKOG RATA ZNG ’91. GAREŠNICA  

10.000,00 KN

UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA GAREŠNICA  

1.000,00 KN

Sredstva će se isplatiti sa stavke „Humanitarna skrb kroz udruge građana“ (ukupno: 17.500,00 kn)

 

 

 

NAZIV UDRUGE

 

VISINA ODOBRENIH SREDSTAVA

KUD „TRNOVITICA“ 40.000,00 KN

Sredstva će se isplatiti sa stavke „Program javnih potreba“ (ukupno: 40.000,00 kn)

 

Članak 2. 

Sve poslove vezane za provođenje ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Trnovitica.

Članak 3. 

Po donošenju Odluke o odabiru, Općina Velika Trnovitica i odabrani prijavitelji sklapaju Ugovor o sufinanciranju provedbe programa. Ugovor se zaključuje najkasnije 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru. Potpisivanjem Ugovora, odabrani prijavitelji postaju korisnici financijske potpore.

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Velika Trnovitica.

Odluka Općinskog načelnika o odabiru i sufinanciranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode Udruge na području Općine Velika

                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                 Ivan Marković, v.r.

_______________________________________________________________________________________________________

spacer