JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE VELIKA TRNOVITICA

              REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

         OPĆINA VELIKA TRNOVITICA

                OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 320-02/17-01/01

URBROJ: 2123/06-02-17-3

Velika Trnovitica, 13. veljače 2017. godine

 Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj: 91/96, 68/96, 137/99, 22/00, 73/00, 144/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 46. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica broj 02/13) te Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Velika Trnovitica (04/16), načelnik Općine Velika Trnovitica raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U  VLASNIŠTVU OPĆINE VELIKA TRNOVITICA

I.

Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Velika Trnovitica koje se nalazi  u k.o. Trnovitica, ukupne površine od 3.85 64 ha, i to:

– kč. br. 1951/1 Oranica Ograda, površine od 0.49 84 ha (4.984 m2),

– kč. br. 2011/1 Livada Rijeka, površine od 0.16 00 ha (1.600 m2),

– kč. br. 2011/3 Livada Rijeka, površine od 0.19 09 ha (1.909 m2),

– kč. br. 2012/1 Livada Rijeka, površine od 0.18 99 ha (1.899 m2),

– kč. br. 2012/3 Livada Rijeka, površine od 0.19 56 ha (1.956 m2),

– kč. br. 1950/3 Oranica Ograda Rieka, površina od 0.32 22 ha (3.222 m2),

– kč. br. 2013/2 Livada Rieka, površine od 0.06 68 ha (668 m2),

– kč. br. 2014/3 Livada Rieka, površina od 0.20 35 ha (2.035 m2),

– kč. br. 1949/2 Oranica Ograda Rijeka, površina od 0.48 26 ha (4.826 m2),

– kč. br. 2015/1 Oranica Rieka, površine od 0.04 49 ha (449 m2),

– kč. br. 2016/1 Oranica Rieka, površine od 0.26 18 ha (2.618 m2),

– kč. br. 2017/1 Livada Rieka, površine od 0.11 25 ha (1.125 m2),

– kč. br. 2018/1 Livada Rieka, površine od 0.12 51 ha (1.251 m2),

– kč. br. 2062/1 Oranica Dolnja Mekota, površine od 0.84 47 ha (8.447 m2),

– kč. br. 2062A/1 Oranica Mekota, površine od 0.15 75 ha (1.575 m2).

Gore navedene čestice čine obradivo poljoprivredno zemljište.

      Ponuda se mora staviti za sve čestice navedene u stavku I. zajedno jer su kao zemljišna cjelina predmet zakupa.

      Početna cijena zakupa poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se u iznosu od 374,00 kn/ha za oranicu i 185,00 kn/ha za livadu.

      Poljoprivredno zemljište daje se u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godina.

     Općina Velika Trnovitica ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnine, a koje mogu proizaći iz katastarske, zemljoknjižne i druge dokumentacije te stvarnog stanja u prostoru, odnosno nekretnine koje  se daju u zakup.

II.

Pravo sudjelovanja u ovom Javnom natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a koje nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Velika Trnovitica.

III.

Prioritet prvozakupa zemljišta imaju ponuditelji s područja općine Velika Trnovitica.

IV.

Pisana ponuda mora sadržavati:

  • popunjeni i potpisani obrazac ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta,
  • dokaz o uplati jamčevine,
  • preslika osobne iskaznice (za fizičke osobe, odnosno preslika osobne iskaznice nositelja poljoprivrednog gospodarstva i preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva za nositelja OPG-a),
  • izvod iz sudskog registra (za pravne osobe), odnosno izvod iz obrtnog registra za obrtnike (u izvorniku ili preslici),
  • potvrdu Općine Velika Trnovitica kojom se dokazuje da ponuditelj nema nepodmirenih obveza prema Općini Velika Trnovitica (u izvorniku).

Obrazac ponude može se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu i na web stranici: www.velika-trnovitica.hr, za vrijeme dok je natječaj otvoren.

Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Velika Trnovitica izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Trnovitica.

V.

Radi ozbiljnosti ponude, ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu u visini od 10% utvrđene početne cijene za nekretnine iz stavka I. uplaćuje se u Proračun Općine Velika Trnovitica, IBAN: HR97 24020061856500003, model HR67, poziv na broj OIB uplatitelja, s naznakom „Jamčevina za ponudu- zakup poljoprivrednog zemljišta“, a ponuditeljima koji ne uspiju na Natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.

Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što njegova ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine.

VI.

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu cijenu i ispunjava sve uvjete iz ovog Natječaja.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najpovoljnijim se smatra slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu i ispunjava sve uvijete Natječaja.

Zakupodavac zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obzira na ponudbene uvjete.

 

VII.

Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili osobno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici: „ NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA- NE OTVARAJ„ , na adresu: Općina Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223a, 43285 Velika Trnovitica.

Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na službenim stranicama Općine Velika Trnovitica (www.velika-trnovitica.hr) i oglasnoj ploči Općine Velika Trnovitica.

Ponude se predaju zaključno 21. veljače 2017. godine u 10.00 sati.

VIII.

Otvaranje zaprimljenih ponuda izvršit će se 21. veljače 2017. godine u 12.00 sati u prostorijama Općine Velika Trnovitica uz vođenje zapisnika. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi  načelnik Općine Velika Trnovitica na prijedlog Povjeranstva za provedbu natječaja.

Povjerenstvo za provedbu natječaja može predložiti da se ne prihvati niti jedna ponuda.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim sudionicima natječaja.

IX.

Općina Velika Trnovitica i najpovoljniji ponuditelj sklopit će Ugovor o zakupu najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

X.

Iznos utvrđene cijene zakupa odabrani ponuditelj je dužan uplatiti na račun Općine Velika Trnovitica u roku od 15 (petnaest) dana od dana sklapanja Ugovora o zakupu.

U slučaju zakašnjenja s obvezom plaćanja ugovorene cijene, zakupnik je dužan uz cijenu zakupa platiti i zakonsku zateznu kamatu za vrijeme kašnjenja.

XI.

Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika. Troškove ovjere navedenog ugovora snosi zakupnik, kao i sve druge eventualne troškove oko provedbe Ugovora.

XII.

Općina Velika Trnovitica će jednostrano raskinuti Ugovor o zakupu prije isteka ugovorenog roka: ako zakupnik ne koristi zemljište u svrhe utvrđene Ugovorom, ako zakupnik ne plati tri uzastopne zakupnine te u slučaju privođenja namjeni zemljišta sukladno prostorno – planskoj dokumentaciji.

XIII.

Nepotpune i nepravodobno poslane ponude neće se razmatrati, kao ni ponude s ponuđenim iznosom nižim od utvrđene početne cijene.

 

XIV.

Općina Velika Trnovitica zadržava pravo poništenja ovog natječaja i neprihvaćanja niti jednog ponuditelja, bez obveze obrazloženja i bez snošenja novčanih i svih drugih evidentiranih posljedica. U tom slučaju obvezuje se na povrat uplaćene jamčevine.

XV.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Velika Trnovitica, na tel. 043/541-038 ili 043/541-160.

                                                                                                   Općinski načelnik

                                                                                                      Ivan Marković

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP

Obrazac -Podnositelj ponude za zakup

spacer