JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/ PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE VELIKA TRNOVITICA U 2017. GODINI

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/ PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE VELIKA TRNOVITICA U 2017. GODINI
Općina Velika Trnovitica raspisala je Javni natječaj za Udruge kako slijedi:
1. KULTURNO- UMJETNIČKI AMATERIZAM
2. MANIFESTACIJE U KULTURI
3. HUMANITARNE UDRUGE
4. HVIDRA
5. UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA
Sve Udruge koje se javljaju na Javni natječaj moraju se pridržavati UPUTE ZA PRIJAVITELJE (A5)  UPUTE ZA PRIJAVITELJE (A5)
Svaka prijava na odgovarajući Javni natječaj mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:
1. OBRAZAC OPISA PROGRAMA ILI PROJEKATA
2. OBRAZAC PRORAČUNA
3. OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA
4. IZJAVA O PARTNERSTVU
5. OBRAZAC SPORAZUMA O PARTNERSTVU U PROVEDBI PROJEKTA (B6)
6. OBRAZAC IZJAVE O FINANCIRANJU PROJEKTIMA IZ JAVNIH IZVORA (B7)
7. OBRAZAC IZJAVE VODITELJA AKTIVNOSTI (B8)
8. OBRAZAC ŽIVOTOPIS VODITELJA PROJEKTA (A4)
Bodovanje pristiglih programa i projekata vršit će se prema OBRASCU ZA PROCJENU KVALITETE PRIJAVE (B9) OBRAZAC ZA PROCJENU KVALITETE PRIJAVE (B9)
Za programe i projekte Udruga koji će biti odabrani za sufinanciranje, potpisivat će se UGOVOR O SUFINANCIRANJU UDRUGA.
Udruge čiji će programi i projekti biti sufinancirani, morat će izvještavati o realizaciji svojih projekata:
1. OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA (C3)
2. OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA (C2)

JAVNI NATJEČAJ ZA ŠPORTSKE UDRUGE 2017.

 
JAVNI NATJEČAJ- ŠPORT
 
Prijava na ovaj Javni natječaj mora sadržavati:
1. OPISNI OBRAZAC PRIJAVE ZA PROGRAME I PROJEKTE U ŠPORTU 2017.
2. OBRAZAC PRIJAVE FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE U ŠPORTU 2017.
3. Popis članova športske udruge,
4. Izvadak ili presliku novog rješenja iz Ureda državne uprave, odnosno dokaz da je predana dokumentacija za usklađenje statuta sa Zakonom o udrugama,
5. Potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva,
6. Potpisanu i ovjerenu izjavu (potpisuje je predsjednik kluba) da su ispunjene sve obveze prema davateljima potpore u ranije provođenim programima/ projektima/ manifestacijama,
7. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv odgovorne osobe prijavitelja ne vodi kazneni postupak koje nije starije od šest mjeseci od objave Javnog poziva.
 
Sa športskim Udrugama čiji programi/ projekti budu izabrani za sufinanciranje, potpisivat će se UGOVOR- ŠPORT 2017
Rok za podnošenje natječajnih prijava za sve Udruge ističe 27. veljače 2017.

 

spacer