Na temelju članka 2. Odluke o sufinanciranju premija osiguranja usjeva Klasa: 402-07/15- 01/01, Urbroj: 2123/06-02-15-1, Općinski naĉelnik raspisuje

 

J A V N I P O Z I V

za podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na podruĉju Općine Velika Trnovitica u 2015. godine

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta poljoprivrednim proizvoĊaĉima na podruĉju Općine Velika Trnovitica u 2015. g.

 

Javni poziv – sufinanciranje usjeva