Na temelju članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“´ broj 26/15), članka 3. Pravilnika o financiranju programa javnih potreba sredstvima proračuna Općine Velika Trnovitica (KLASA: 402-03/16-01/01, URBROJ: 2123/06-02-16-1 od 19. svibnja 2016.) i članka 47. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“ broj 2/21) općinski načelnik Općine Velika Trnovitica objavljuje 

Javni poziv

za dodjelu financijske potpore za organizaciju manifestacije

„Martinje“ u 2022. godini

  • Općina Velika Trnovitica poziva udrugu, čiji je program/projekt usmjeren na zadovoljavanje javnih potreba prilikom organizacije manifestacije „Martinje“ u 2022. godini u Općini Velika Trnovitica.
  • Rok za podnošenje prijava programa/projekata je 30 dana i završava 24. studenog 2022. godine.
  • Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici s naznakom „ne otvaraj – prijava na Javni poziv za dodjelu financijske potpore za organizaciju manifestacije „Martinje“ u 2022. godini“ i nazivom i adresom prijavitelja na adresu: Općina Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223 a, 43285 Velika Trnovitica
  • Tekst javnog poziva, Upute za prijavitelje, te obrasci uz javni poziv, dostupni su u nastavku:

Dokumentacija za prijavu na javni poziv:

Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske koji nije stariji od 90 dana od datuma prijave na Javni poziv (izvadak iz registra udruga može zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge u registru)

Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga.

Uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi prekršajni, odnosno kazneni postupak u skladu s odredbama Uredbe.

.

Bodovanje pristiglih programa i projekata:

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općine Velika Trnovitica, sklopiti će se Ugovor o financiranju programa/projekata

Udruge čiji će programi i projekti biti sufinancirani izvještavat će o realizaciji programa/projekta putem sljedećih obrazaca: