Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 46. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik broj 1/13), Općinski načelnik objavljuje

 

JAVNI POZIV

za usmenu javnu dražbu za prodaju traktorske kosilice

 

Predmet prodaje je traktorska kosilica u vlasništvu Općine Velika Trnovitica, marke Muray, tip 38502, snage 12,5ks. Navedena kosilica je neispravna.

Traktorska kosilica će se prodavati na usmenoj javnoj dražbi koja će se održati 27. travnja 2015. godine (ponedjeljak) u prostorijama općine u Velikoj Trnovitici, Velika Trnovitica 223 a, s početkom u 10:00 h.

Ponuđena traktorska kosilica se prodaje u viđenom stanju, a početna cijena iznosi 2.000,00

Na usmenoj javnoj dražbi mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje nemaju dospjelih nepodmirenih obveza prema Općini Velika Trnovitica i koji uplate jamčevinu u iznosu od

200,00 kn.

Uplata jamčevine vršit će se plaćanjem na žiro-račun Općine Velika Trnovitica HR97 2402 0061 8565 0000 3, poziv na HR68 7242-OIB uplatitelja, svrha doznake: „Jamčevina za javni poziv”.

Pravo sudjelovanja na usmenoj dražbi imat će osobe koje podnesu prijavu u Općini Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223a do 27. travnja 2015. godine do 09:00 sati. Prilikom podnošenja prijave potrebno je dostaviti kopiju osobne iskaznice te dokaz o uplati jamčevine za javni poziv. Prijave za javnu dražbu mogu se dobiti u Općini Velika Trnovitica ili na web stranici Općine.

Ponuđaču koji ne uspije sa svojom ponudom uplaćena jamčevina će se vratiti odmah po donošenju Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, a najpovoljnijem ponuditelju jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.

Kupac čija ponuda bude prihvaćena, obvezan je uplatiti postignutu kupoprodajnu cijenu u roku od 8 dana nakon održavanje dražbe, na žiro račun Općine Velika Trnovitica HR97 2402 0061 8565 0000, poziv na broj HR68 7242-OIB uplatitelja, svrha doznake: „Uplate razlike po natječaju”.

Ako kupac ne izvrši navedenu obvezu, dražba će se oglasiti nevažećom te će se odrediti nova, a uplaćena jamčevina neće se vratiti.

Traktorska kosilica se može razgledati svakim radnim danom, osim subote i nedjelje, u vremenu od 08:00 do 16:00 sati, uz prethodnu najavu.

Sve ostale informacije vezane uz javnu dražbu, mogu se dobiti u Općini Velika Trnovitica, svakim radnim danom (osim subote i nedjelje) u vremenu od 08:00 do 16:00 sati, uz prethodnu najavu.

 

Prijavni obrazac

Općinski načelnik

Ivan Marković