Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj: 91/96, 68/96, 137/99, 22/00, 73/00, 144/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 46. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica broj 01/13) te Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Velika Trnovitica (Klasa: 940-03/20-01/03, Urbroj: 2123/06-01-20-1, od 19. ožujka 2020. godine), Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica raspisuje: