Povjerenstvo za provedbu oglasa za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Trnovitica, na temelju čl. 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11 – u nastavku teksta: ZSN), podnosi općinskom načelniku