REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

         OPĆINA VELIKA TRNOVITICA

                OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 112-03/19-01/01

URBROJ: 2123/06-02-19-8

Velika Trnovitica, 30. srpnja 2019. godine

Na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Trnovitica, objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(pisano testiranje)

  1. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidatkinje:
    • Antonia Počuča, Sv. Antuna 6, 43 000 Bjelovar,
    • Ivana Kliska, 1. Svibnja 20, 43 000 Bjelovar
  2.  Kandidatkinje pozvani na pisano testiranje (navedeni pod točkom I.) trebaju doći u prostorije Općine Velika Trnovitica, dana 07. kolovoza 2019. godine u 09:00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu.

Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj.

Pisani test sastojat će se od 20 pitanja. Kod većine trebat će obaviti odabir između ponuđenih odgovora. Testiranje traje 30 minuta.

III. Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Velika Trnovitica           08. kolovoza 2019. godine.

Osim toga, Povjerenstvo će putem kontakt telefona navedenog u prijavi, obavijestiti kandidate o rezultatima.

                                                                          PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
                                                                             Andrea Jandrić, v.r.