Javni natječaj

za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela


 • 1 izvršitelj, na neodređeno nepuno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Stručni uvjeti:

 • magistar/magistra struke ekonomskog smjera ili pravne struke,
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim odjelom,
 • položen državni stručni ispit.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godinu dana od imenovanja.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice,
 • presliku diplome,
 • svjedodžbu o položenom stručnom ispitu (preslik),
 • uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • dokaz o radnom stažu u struci (elektronički zapis izdan od HZMO ili potvrdu).

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, bit će joj upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, vrijeme i način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na oglasnoj ploči i web stranici Općine Velika Trnovitica.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Velika Trnovitica, 43285 Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223a, s obveznom naznakom: «Za natječaj za imenovanje pročelnika – NE OTVARAJ».

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općinski načelnik može poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja. 

                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                              Ivan Marković, v.r.