Na temelju članka 1. odluke o sufinanciranju premije osiguranje usjeva, KLASA: 402-07/19-01/01, URBROJ: 2123/06-02-19-01, Općinski načelnik raspisuje JAVNI POZIV za podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Velika Trnovitica u 2018. godini.