Na temelju članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 i 70/17), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“´ broj 26/15), članka 47. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“ broj 1/18) i članka 6. Odluke o financiranju javnih potreba Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“ broj 4/16), Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica dana 01. veljače 2019. godine objavljuje:

 

Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga iz sredstava proračuna Općine Velika Trnovitica za 2019. godinu

 

Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele sredstava proračuna Općine Velika Trnovitica za provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine

Udruge sukladno Javnom pozivu mogu prijaviti projekt ili program i to za slijedeća prioritetna područja:

  • A101504 Razvoj socijalnih usluga iz područja humanitarnih djelatnosti i zaštite osoba s invaliditetom
  • A101101 Poticanje i razvoj kulturnih aktivnosti
  • A101201  Razvoj športa i rekreacije
  • A101401  Unapređenje i poticanje rada udruga proisteklih iz Domovinskog i II. svjetskog rata
  • A101403  Razvoj civilnog društva u području zaštite prava građana i potpora razvoju udruga
  • A100505  Potpora organizaciji tradicionalnih manifestacija. 

 

Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici s naznakom „ne otvaraj – prijava na Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga iz sredstava proračuna Općine Velika Trnovitica za 2019. godinu“ i nazivom i adresom prijavitelja na adresu: Općina Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223 a, 43285 Velika Trnovitica

Rok za podnošenje prijava projekta i programa je 30 dana i završava 02. ožujka 2019. godine.

Tekst javnog poziva, Upute za prijavitelje, te obrasci uz javni poziv, dostupni su u nastavku:

Javni poziv (Obrazac OVT-JP-19)

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv:

1. Obrazac opisa programa-projekta (Obrazac OVT-JP-19-OP )

2. Obrazac proračuna ( Obrazac OVT-JP-19-PROR)

3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac OVT-JP-19-DF)

4. Izjava o dodjeljenim sredstvima iz javnih izvora (Obrazac OVT-JP-19-JI)

5. Obrazac ugovora o dodijeli financijskih sredstava (Obrazac OVT-JP-19-UGOV)

6. Upute za prijavitelje Obrazac OVT-JP-19-UPUT

7. Obrazac da su ispunjene sve obveze prema davateljima financijskih sredstava (Obrazac OVT-JP-19-IODFS)

 

Za športske udruge :

1. a. Obrazac opisa programa – šport (Obrazac OVT-JP-19-OPŠ)

2.a. Obrazac proačuna – šport (Obrazac OVT-JP-19-PRORŠ)

 

Bodovanje pristiglih programa i projekata vršit će se prema  Obrascu za procjenu kvalitete prijave OVT-JP-19_PK

Udruge čiji će programi i projekti biti sufinancirani, morat će izvještavati o realizaciji svojih projekata:

  1. Obrazac financ izvjestaja projekta OVT-JP-19-FI
  2. Obrazac opisnog izvještaja projekta OVT-JP-19-OI