Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Velika Trnovitica: 

k.č.br. 2619, 2763, 3162, zk. ul. br. 2, k.o. Trnovitica, Velika Trnovitica, ukupne površine 1.081 čhv (3.887,28 m2),

–          kč. br. 2619 Voćnjak kod kuće,

–          kč. br. 2763 Vrt kod kuće,

–          kč. br. 3162 Kuća broj 2 sa dvorištem u selu.

 

Pisana ponuda mora sadržavati:

–          ispunjen i potpisan Obrazac ponude za prodaju nekretnine

–          dokaz o uplaćenoj jamčevini,

–          Za fizičke osobe:

–          dokaz o državljanstvu (domovnica, preslika osobne iskaznice ili putovnice za strane državljane),

–          potvrdu o  nepostojanju duga prema Općini Velika Trnovitica (ne stariju od 15 dana od dana početka provedbe natječaja),

–          broj tekućeg računa za eventualni povrat jamčevine

Za pravne osobe:

–          Izvod iz sudskog registra (izvornik ili preslika), ne starije od 30 dana od dana objave ovog Natječaja, odnosno za stranu pravnu osobu (ako im je natjecanje dozvoljeno) ovjereni prijevod izvornika isprave o registraciji tvrtke u matičnoj državi,

–           Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju poreznog duga ponuditelja koju je izdala nadležna Porezna uprava Ministarstva financija, ne starija od 30 dana,

–          potvrdu o  nepostojanju duga prema Općini Velika Trnovitica (ne stariju od 15 dana od dana početka provedbe natječaja),

–          Broj žiro računa za eventualni povrat jamčevine,

 

Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom s naznakom „PONUDA ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ„ ili se predaju neposredno na adresi: Općina Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223a, 43 285 Velika Trnovitica    

 Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na službenim stranicama Općine Velika Trnovitica (www.velika-trnovitica.hr) i oglasnoj ploči Općine Velika Trnovitica.

Ponude se predaju do 08. studenoga  2018. godine u 12.00 sati.

TEKST NATJEČAJA