JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE VELIKA TRNOVITICA

 

 

Prodaju se nekretnine u vlasništvu Općine Velika Trnovitica :

  1. LOKACIJA –k.č.br. 2619, 2763, 3162, zk. ul. br. 2, k.o. Trnovitica, Velika Trnovitica, ukupne površine 3.887,28 m2,

–          kč. br. 2619 Voćnjak kod kuće,

–          kč. br. 2763 Vrt kod kuće,

                  –      kč. br. 3162 Kuća broj 2 sa dvorištem u selu.  

 

Pisana ponuda mora sadržavati:

–    ispunjen i potpisan Obrazac ponude za prodaju nekretnine

–    dokaz o državljanstvu za fizičke osobe (domovnica, preslika osobne iskaznice ili putovnice za strane državljane),

–   podatke o registraciji za pravne osobe– izvod iz registra (izvornik ili preslika), ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog Natječaja, odnosno za stranu pravnu osobu (ako im je natjecanje dozvoljeno) ovjereni prijevod izvornika isprave o registraciji tvrtke u matičnoj državi,

–   dokaz o uplaćenoj jamčevini,

–  potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Velika Trnovitica (ne stariju od 30 dana od dana početka provedbe natječaja)

 

Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili osobno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici: „NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA- NE OTVARAJ„ , na adresu: Općina Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223a, 43 285 Velika Trnovitica.

 

Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na službenim stranicama Općine Velika Trnovitica (www.velika-trnovitica.hr) i oglasnoj ploči Općine Velika Trnovitica.

Ponude se predaju do 17. travnja 2018. godine u 11.00 sati.

TEKST NATJEČAJA